Regulamin

REGULMIN NR 1/2019 R WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW F.H.U ,,EL-DAW'' WOJCIECH NIEPYTALSKI

WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU:

1. Przed spływem pobieramy z góry opłaty za wypożyczenie kajaków i transport za wszystkie dni. W
przypadku wypożyczenia kajaka na godziny opłata jest pobierana z góry za pierwszą godzinę. Pierwsza
godzina jest niepodzielna!
2. Kajak i canoe mają posiadać taką ilość asekuracyjnych kamizelek ile osób się w nich znajduje.
3. Kajak i canoe może wypożyczyć osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca dowód tożsamości (prawo
jazdy lub dowód osobisty).
4. Osoba wypożyczająca kajak i canoe wnosi opłatę u wydającego sprzęt pływający przed spływem za
wypożyczenie i transport.
5. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty
uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu
6. Dla osób będących pod wpływem działania alkoholu lub narkotyków nie wypożyczamy i nie
dowozimy sprzętu.
7. Podczas przebywania na terenie Wypożyczylani El-Daw oraz korzystania na spływie kajakowym ze
sprzętu pływającego naszej wypożyczalni wszystkie osoby obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania
alkoholu i narkotyków, jak również odbywania spływu kajakiem lub canoe będąc pod wpływem działania
alkoholu i narkotyków.
8. Podczas spływu kajakowego rzekami korzystając z kajaków lub canoe naszej wypożyczalni
uczestników spływu obowiązuje zakaz pływania bez kamizelki asekuracyjnej na sobie oraz zakaz
zdejmowania kamizelek asekuracyjnych podczas spływu dla wszystkich osób!
9. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, muszą płynąć w kajaku i w canoe pod opieką osoby pełnoletniej,
która odpowiada za bezpieczeństwo osoby nieletniej.
10. Podczas pływania i korzystania z naszego sprzętu zabrania się:
 • stania w kajaku/canoe
 • kucania w kajaku/canoe
 • siadania na burcie, dziobie, rufie
 • skakania z kajaka i canoe do wody.
 • korzystania ze sprzętu pływającego z nie założoną na siebie kamizelką asekuracyjną
11. Osoba wypożyczająca sprzęt pływający bezwzględnie stosuje się do zaleceń właściciela wypożyczalni
lub osoby przez niego upoważnionej oraz regulaminu wypożyczalni.
12. Obowiązuje zakaz wyrzucania i pozostawiania śmieci nad rzeką oraz nadmiernego hałasowania
podczas spływów.
13. Zagubienie, zniszczenie całkowite kajaka – 1700 zł
14. Zagubienie, zniszczenie całkowite łodzi canoe – 1800 zł
15. Zniszczenie, uszkodzenie kajaka – do 1700 zł (w zależności od stopnia uszkodzeń)
16. Zniszczenie, uszkodzenie canoe – do 1800 zł (w zależności od stopnia uszkodzeń)
17. Zniszczenie, zagubienie wiosła lub pagaja 150 zł

ZAPEWNIAMY:

19. Transport osób i sprzętu do wybranego miejsca wodowania.
20. Odbiór sprzętu i osób po zakończonym spływie.
21. Bezpłatny parking dla samochodów na czas spływu.
22. W razie potrzeby całodobowy kontakt.

POZOSTAŁE:

23. Wypożyczalnia El-Daw nie organizuje spływów kajakowych. Udostępnia i wypożycza sprzęt
pływający na spływy, które są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną
odpowiedzialność.
24. Nie zapewniamy opieki uprawnionego przewodnika lub ratownika WOPR. Wypożyczalnie El-Daw
może wskazać ratownika WOPR na spływ, ale nie powierza mu wykonania usługi nadzoru na czas jego
trwania a osoba lub osoby, które chciałyby go wynająć, ustalają bezpośrednio z nim warunki umowy.
Ratownik WOPR działa w imieniu własnym i na własną rzecz a Wypożyczalnia El-Daw nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za jego działania i zaniechania jako osoby, która w zakresie swojej działalności
trudni się wykonywaniem takich czynności.
25. Osoba niepełnoletnia tylko pod opieką rodzica lub upoważnionej osoby pełnoletniej umiejącej dobrzem
pływać (1 osoba pełnoletnia + 1 osoba dorosła w kajaku/łodzi canoe)
26. Nie odpowiadamy za złamania, skaleczenia, śmierci i inne wypadki. Wypożyczalnia El-Daw nie
ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na osobie przez uczestników podczas spływu,
wodowania kajaku, jego zwrotu oraz przebywania na terenie Wypożyczalni El-Daw, będące następstwem
ich działania lub zaniechania, jak również skutkiem postępowania osób trzecich, w tym innych
uczestników spływu.
27. Nie odpowiadamy za rzeczy zagubione, skradzione, uszkodzone lub zniszczone, w tym samochody
pozostawione na parkingu przez uczestników podczas spływu kajakami, jak również przebywania na
terenie stanowiącym własność Wypożyczalni El-Daw.
28. Stan zdrowia uczestników spływu musi umożliwiać udział w spływie, który odbywa się na własną
odpowiedzialność.
30. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu podczas spływu, będą zmuszone do jego
zakończenia wypożyczonym sprzętem wodnym niezależnie od czasu przebywania na wodzie, bez prawa
zwrotu pieniędzy.

Przetwarzanie danych osobowych:

31. Przy zawarciu umowy wypożyczenia sprzętu osoba jest zobowiązana do przekazania
Wypożyczalni El-Daw następujących danych osobowych:imienia, nazwiska, numeru dowodu
osobistego, numeru Pesel, adresu zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu.
32. W przypadku odmowy przekazania przez osobę danych osobowych, o których mowa w pkt 31
może ona wypożyczyć sprzęt pod warunkiem uiszczenia kaucji w wysokości stanowiącej jego
równowartość określonej w punktach 13-14. Kaucja zostanie zwrócona osobie w momencie
zwrotu sprzętu.
33. Administratorem Państwa danych osobowych jest
.F,H.U EL-DAW Wojciech Niepytalski ,Kuchary żydowskie 2 a ,09-110 Sochocin
34. Państwa dane osobowe zostały pozyskane i będą przetwarzane na potrzeby związane z realizacją
następujących celów:
 • zawarcia i wykonania przez Administratora umowy na wypożyczenie sprzętu na spływ,
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur, dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 • marketingu bezpośredniego,
 • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora),
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej,
 • wsparcia obsługi,
35. Z Administratorem można skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w formie pisemnej pod
adresem F.H.U.EL-DAW Wojciech Niepytalski ,Kuchary Żydowskie 2a, 09-110 Sochocin lub
elektronicznie na adres e-mail w.niepytalski@gmail.com albo telefonicznie- 602 318 227 W przypadku
zgłoszenia telefonicznego oraz elektronicznej musi być one potwierdzone w formie pisemnej celem
uwiarygodnienia tożsamości osoby składającej zastrzeżenie związane z procesem przetwarzania danych
osobowych.
36. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych jest:
 • spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiających zawarcie i realizację umów wypożyczenia sprzetu wodnego na spływ oferowanego przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wykonywanie przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków w zakresie danych osobowych, w jakim przewidują to przepisy szczególne (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prawnie uzasadniony interes w celu obsługi, dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw w razie zaistnienia sporu (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO),
 • obowiązujące przepisy prawa i instrukcje opracowane na ich podstawie.
37. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
 • dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numerbdowodu osobistego,;
 • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania;
 • dane identyfikacji podatkowej lub bankowej
Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można
zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach
określonych niniejszą informacją;

Treść z RODO art. 6 (wyciąg)
Zgodność przetwarzania z prawem
1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy– i w takim zakresie, w jakim –
spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej
osoby fizycznej;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
38. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora swoim pracownikom oraz
podmiotom z nim współpracującym w szczególności:
– podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe,
– podmiotom świadczącym usługi prawne,
– podmiotom świadczącym usługi windykacyjne,
– zajmującym się doradztwem PPOŻ,podatkowym,
– podmiotom świadczącym usługi informatyczne,
– Poczcie Polskiej oraz innym firmom kurierskim,
-podmiotom świadczącym usługi transportowe,
-podmiotom świadczącym usługi audytorskie i kontrolne,
-podmiotom działającym jako biura informacji gospodarczej
oraz organom administracji państwowej.
39. Podanie danych osobowych, w przypadku gdy jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe. W
przypadku współpracy o charakterze cywilnoprawnym podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
ich niepodanie będzie oznaczało, iż nie będzie możliwe rozpoczęcie i realizacja współpracy. Podanie
danych do otrzymywania treści marketingowych jest dobrowolne, a ich nie podanie oznacza, iż nie będą
Państwo otrzymywali żadnych informacji.
40. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez:
a. okres zawarcia i wykonywania praw oraz obowiązków związanych z realizacją danej umowy,
b. okres niezbędny do ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, obrony praw w toku postępowań
sądowych, administracyjnych i innych przed organami administracji państwowej, do wykrywania
nadużyć i zapobiegania im,
c. okres, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane osobowe (np. przepisu prawa o
rachunkowości, podatkowe),
d. okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np.
otrzymać karę finansową.
41.Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług Administratora, na podstawie
uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której
dane dotyczą.
42. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej
odwołania.
43. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani jakiejkolwiek organizacji
międzynarodowej.
44. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny ani profilowane.
45. Przysługują Państwu poniżej wskazane prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania np. w
sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne),
b) prawo do żądania usunięcia (jeżeli prawa pokrewne na to pozwalają) lub ograniczenia przetwarzania
swoich danych osobowych,
c) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych (jeżeli istnieje ku temu
techniczna możliwość),
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora na
podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu
bezpośredniego,
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
f) prawo do wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych
do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ninieszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych
Administratorowi na zasadach określonych w rozdziale Regulaminu pt. ,,Przetwarzanie danych
osobowych”, jak również oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego warunki
dotyczące zasad wypożyczenia sprzętu wodnego w nim określonego.
Free Joomla! templates by AgeThemes